0
Select Page

www.ketaus.lt

Privatumo politika

Privatumo politika

Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti naudodami mygtuką “[ATMESTI]”.

ĮVADAS
1. Mes vertiname ir saugome klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus.
2. Savo Klientų duomenis bei jų privačią informaciją ir apdorojame teisėtai ir sąžiningai.
3. Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse puslapiuose (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.
4. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
5. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

SĄVOKOS
1. Klientas – bet kuris fizinis, juridinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
3. Duomenų valdytojas (Įmonė) – UAB „Milijonas Plius“, 302917627, Architektų g. 41, 04106 Vilnius.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus.
2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: www.ketaus.lt. Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Pateikdamas Klientas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
1. Elektroninės prekybos tikslu. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, pirkimo istorija, prekių pristatymo adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), prekės / paslaugos apmokėjimo duomenys, IP adresas.
2. Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali Klientą sudominti, siųsti sveikinimus Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas;
3. Elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, teksto turinys.
4. Įmonės darbuotojų, Kliento ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: asmens atvaizdas.
5. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu.
2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
3. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
2. Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
a) Klientas turi teisę:
1. kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
2. kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3. kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
5. gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
7. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
8. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
9. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
b) Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@ketaus.lt, raštu – adresu Architektų g. 41, 04106 Vilnius
c) Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai.
Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

KLIENTO ATSAKOMYBĖ:
1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
2. Privatumo politikos keitimas
3. Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.ketaus.lt.
4. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, yra suteikta teisė jos atsisakyti raštu el. paštu info@ketaus.lt arba paštu Architektų g. 41, 04106 Vilnius, su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis internetinės svetainės www.ketaus.lt paslaugomis kaip prisijungęs vartotojas.
5. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.ketaus.lt sistemoje.

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://www.ketaus.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Asmeniniai duomenys sukuriami ne tik vartotojui atliekant veiksmus mūsų tinklalapyje. Jie taip pat atsiranda kaip techninių procesų pasekmė, pavyzdžiui, kontaktų formose, komentaruose, slapukuose, statistikoje ir trečiųjų šalių įkėlose (embeds).
Standartiškai, nerenkame jokių asmeninių duomenų apie lankytojus, o saugome tik duomenis, kuriuos savo paskyroje pateikia registruoti vartotojai. Tačiau kai kurie iš mūsų naudojamų įskiepių gali rinkti asmeninius duomenis.

meme  Komentarai
Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.
Iš Jūsų el. pašto adreso gali būti sugeneruotas anonimizuotas duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas Gravatar paslaugos teikėjui, norint patikrinti, ar Jūs naudojatės šia paslauga. Gravatar privatumo politika pateikiama čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus Jūsų komentarą, Jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai šalia Jūsų komentaro.

Failai
Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Kontaktų formos
Standartiškai, kontaktų formoje pateiktus duomenis saugome konkretų laiko tarpą dėl klientų aptarnavimo tikslų, ir gavus sutikimą, naudojame marketingo tikslais.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys
Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.
Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Statistika
Standartiškai, nerenkame jokių statistinių duomenų. Tačiau dauguma hostingo tiekėjų renka anonimizuotą statistiką.

Slapukai (cookies)

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-03-24

 

Kas yra slapukai?

 

Kaip mes naudojame slapukus?

 

Slapukų, kuriuos naudojame, tipai

Šioje dalyje pateikiama išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus (pvz., jų pavadinimas, funkcija ir saugojimo trukmė).

Būtinas
Visada aktyvus
Būtini slapukai yra labai svarbūs pagrindinėms svetainės funkcijoms atlikti, o svetainė be jų neveiks numatytu būdu.

Šie slapukai nesaugo asmens identifikavimo duomenų.

Slapukas
wpEmojiSettingsSupports
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user’s browser can display emojis properly.
Slapukas
woocommerce_items_in_cart
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
“WooCommerce” nustato šį slapuką, kad užfiksuotų, ar “WooCommerce” pirkinių krepšelyje yra kokių nors elementų.
Slapukas
woocommerce_cart_hash
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
“WooCommerce” nustato šį slapuką, kad nustatytų, kada pasikeičia krepšelio turinys ir (arba) duomenys.
Slapukas
wp_woocommerce_session_*
Trukmė
2 diena
Apibūdinimas
WooCommerce sets this cookie to make a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each one.
Slapukas
cookieyes-consent
Trukmė
1 metai
Apibūdinimas
“CookieYes” nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.

*******************************
Funkcinis

Funkciniai cookies padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.
Slapukas
chatyWidget_0
Trukmė
7 dienos
Apibūdinimas
Description is currently not available.
Slapukas
customer:sid
Trukmė
2 val. 1 minutė
Apibūdinimas
No description available.
Slapukas
activechatyWidgets
Trukmė
1 diena
Apibūdinimas
Chaty set this cookie to collect information about how the user interacts with the live chat feature on the website.

*******************************
Analytics

Analitiniai cookies naudojami norint suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.

Slapukas
sbjs_migrations
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
sbjs_current_add
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
sbjs_first_add
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
sbjs_current
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
sbjs_first
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
sbjs_udata
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
sbjs_session
Trukmė
1 val.
Apibūdinimas
Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website.
Slapukas
_fbp
Trukmė
3 mėn.
Apibūdinimas
“Facebook” nustato šį slapuką, kad po apsilankymo svetainėje būtų rodomi skelbimai “Facebook” arba skaitmeninėje platformoje, naudojančioje “Facebook” reklamą.
Slapukas
_ga_*
Trukmė
1 metai 1 mėnuo 4 diena 1 minutė
Apibūdinimas
Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
Slapukas
_ga
Trukmė
1 metai 1 mėnuo 4 diena 1 minutė
Apibūdinimas
“Google Analytics” nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.
Slapukas
_gcl_au
Trukmė
3 mėn.
Apibūdinimas
“Google Tag Manager” nustato slapuką, skirtą svetainių, kuriose naudojamos jų paslaugos, reklamos efektyvumui eksperimentuoti.
******************************
Našumo
Našumo cookies naudojami norint suprasti ir išanalizuoti pagrindinius svetainės našumo indeksus, kurie padeda lankytojams suteikti geresnę vartotojo patirtį.

Nėra slapukų, kuriuos būtų galima rodyti.

******************************

Reklama

Reklaminiai cookies naudojami norint pateikti lankytojams pritaikytą reklamą pagal puslapius, kuriuose jie anksčiau lankėsi, ir analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą.
Reklama

Reklaminiai cookies naudojami norint pateikti lankytojams pritaikytą reklamą pagal puslapius, kuriuose jie anksčiau lankėsi, ir analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą.

Slapukas
YSC
Trukmė
sesija
Apibūdinimas
“Youtube” nustato šį slapuką, kad galėtų stebėti “Youtube” puslapiuose įterptų vaizdo įrašų peržiūras.
Slapukas
VISITOR_INFO1_LIVE
Trukmė
6 mėn.
Apibūdinimas
“YouTube” nustato šį slapuką, kad išmatuotų pralaidumą ir nustatytų, ar naudotojui rodoma nauja, ar sena grotuvo sąsaja.
Slapukas
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Trukmė
6 mėn.
Apibūdinimas
YouTube sets this cookie to store the user’s cookie consent state for the current domain.
Slapukas
yt-remote-device-id
Trukmė
niekada
Apibūdinimas
“YouTube” nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus “YouTube” vaizdo įrašus.
Slapukas
yt.innertube::requests
Trukmė
niekada
Apibūdinimas
“YouTube” nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalų ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus “YouTube” vaizdo įrašus.
Slapukas
yt-remote-connected-devices
Trukmė
niekada
Apibūdinimas
“YouTube” nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus “YouTube” vaizdo įrašus.
Slapukas
yt.innertube::nextId
Trukmė
niekada
Apibūdinimas
“YouTube” nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalų ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus “YouTube” vaizdo įrašus.
Slapukas
IDE
Trukmė
1 metai 24 dienos 1 minutė
Apibūdinimas
“Google DoubleClick IDE” slapukuose saugoma informacija apie tai, kaip naudotojas naudojasi svetaine, kad pagal naudotojo profilį jam būtų pateikiami atitinkami skelbimai.
Slapukas
test_cookie
Trukmė
praeitis
Apibūdinimas
doubleclick.net nustato šį slapuką, kad nustatytų, ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.
Slapukas
fr
Trukmė
3 mėnesiai
Apibūdinimas
“Facebook” nustato šį slapuką, kad galėtų rodyti atitinkamas reklamas, stebėdamas naudotojų elgseną žiniatinklyje, svetainėse su “Facebook” pikseliu arba “Facebook” socialiniu įskiepiu.

*****************************

Kategorijai nepriskiriami
Kiti kategorijai nepriskiriami slapukai yra tie, kurie yra analizuojami ir dar nėra klasifikuojami į kategoriją.

Nėra slapukų, kuriuos būtų galima rodyti.

 

Valdykite slapukų nuostatas

Bet kuriuo metu galite pakeisti savo slapukų nuostatas spustelėdami aukščiau esantį mygtuką „Slapukų nustatymai“. Tai leis jums iš naujo peržiūrėti slapukų sutikimo juostą ir pakeisti savo nuostatas arba nedelsiant atšaukti savo sutikimą.

Be to, skirtingos naršyklės siūlo skirtingus būdus blokuoti ir ištrinti slapukus, kuriuos naudoja svetainės. Galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad blokuotų / ištrintų slapukus. Toliau pateikiamos nuorodos į palaikymo dokumentus, kaip valdyti ir ištrinti slapukus iš pagrindinių naršyklių:

„Chrome“: „Google Chrome“ slapukų naudojimo valdymas:: https://support.google.com/accounts/answer/32050

„Safari“: „Safari“ naršyklės slapukų valdymas: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

„Firefox“: „Firefox“ slapukų valymas: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

„Internet Explorer“: „Internet Explorer“ slapukų ištrynimas: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jei naudojate kitą naršyklę, apsilankykite savo naršyklės oficialiuose palaikymo dokumentuose.

 

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Standartiškai, nesidaliname jokiais asmeniniais duomenimis su niekuo.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.
Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

Jūsų teisės

Jei Jūs turite paskyrą šiame tinklalapyje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

Kontaktinė informacija

UAB Milijonas Plius
Įmonės kodas: 302917627
PVM mokėtojo kodas: LT100008118712
Vadovas: Vladimir Rybakov, direktorius
Adresas: Mozuriškių g. 144-1, LT-06298 Vilnius
El. pašto adresas: info@ketaus.lt
Tinklalapis: https://www.ketaus.lt

WooCommerce

Mes renkame informaciją apie Jus apmokėjimo metu.

Kokią informaciją renkame ir saugome

Kol Jūs lankotės mūsų tinklalapyje, mes išsaugome:
• Produktai, kuriuos Jūs peržiūrėjote: šią informaciją naudojame rodydami Jums produktus, kuriais Jūs domėjotės
• Jūsų vieta, IP adresas ir naršyklės rūšis: šią informaciją naudojame mokesčių bei pristatymo kainos apskaičiavimui
• Pristatymo adresas: prašome jį pateikti, kad galėtume apskaičiuoti ir parodyti Jums pristatymo kainą bei pristatyti Jums užsakymą.
Mes taip pat naudojame slapukus išsaugoti Jūsų krepšelio turiniui.
Pastaba: slapukų politiką galite aprašyti išsamiau atskirai, ir čia įdėti nuorodą į ją.
Kai perkate mūsų parduotuvėje, turite pateikti informaciją, tokią kaip Jūsų vardas ir pavardė, adresas, pristatymo adresas, el.paštas, telefonas, mokėjimui reikalinga informacija ir pasirinktas paskyros vartotojo vardas bei slaptažodis. Šią informaciją mes naudosime tokiems tikslams:
• Siųsti Jums informaciją apie Jūsų paskyrą ir užsakymus
• Atsakyti į jūsų užklausas, įskaitant grąžinimus ir nusiskundimus
• Priimti mokėjimus ir saugotis nuo apgavysčių
• Sukurti Jums paskyrą mūsų parduotuvėje
• Atlikti reikiamus teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, paskaičiuoti mokesčius.
• Pagerinti mūsų parduotuvės pasiūlymus
• Siųsti Jums reklaminius pranešimus, jei Jūs pasirinkote juos gauti
Jei susikursite paskyrą, mes išsaugosime Jūsų vardą, el. paštą ir telefono numerį, kurie bus naudojami užsakymų apmokėjimo informacijai sukurti.
Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol jie mums reikalingi įgyvendinti tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys yra renkami ir naudojami, ir tol, kol yra būtina pagal teisinius reikalavimus. Pavyzdžiui, mes saugome užsakymų informaciją XXX metų dėl mokestinių ir apskaitos tikslų. Ši informacija apima Jūsų vardą, pavardę, el.paštą bei registracijos ir pristatymo adresus.
Mes taip pat išsaugome komentarus ir atsiliepimus, jei juos parašote.

Mūsų komandos prieiga

Mūsų komandos nariai gali matyti informaciją, kurią Jūs pateikiate. Pavyzdžiui, tinklalapio administratoriai ir parduotuvės valdytojai gali matyti:
• Užsakymo informacija – kas ir kada buvo pirkta bei kur turi būti pristatyta, ir
• Pirkėjo informacija, tokia kaip vardas, el. paštas, registracijos ir pristatymo adresai.
Ši informacija prieinama mūsų komandos nariams, kad jie galėtų vykdyti užsakymus, atlikti grąžinimus ir teikti Jums bet kokią reikiamą pagalbą.

Kokia informacija dalinamės su kitais

Jūsų informacija mes dalinamės su trečiosiomis šalimis, kurios teikia mums užsakymų apdorojimo ir įvykdymo paslaugas, pavyzdžiui:

Mokėjimai

Mes priimame apmokėjimus naudodami PayPal, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama PayPal.
Norint gauti daugiau informacijos, prašome peržiūrėti PayPal privatumo politiką.

Telefonas

+370 688 55 111

Dirbame I – V

9:00 – 17:00

parašykite mums

10 + 7 =